Φιλοσοφία & Στόχοι

Στα κέντρα «Νους & Λόγος» όλοι οι θεραπευτές μας έχουν διαφορετικές εξειδικεύσεις. Με την μεθοδολογία μας εξασφαλίζουμε ότι υπάρχει γνώση του αντικειμένου σε βάθος. Έτσι επιτυγχάνεται ταχύτερα και αποτελεσματικότερα η παρέμβαση. Οι εξελίξεις, οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις που σχετίζονται με τις  νευρολογικές, αναπτυξιακές καθώς και με τις ψυχολογικές διαταραχές είναι πολλές και εξελίσσονται ραγδαία. Είναι αδύνατον να παρακολουθούνται και να εφαρμόζονται από τον ίδιο θεραπευτή στο πλήθος των διαταραχών. Ο κάθε θεραπευτής μας έχει επιλέξει και εξειδικευτεί ενδελεχώς στον τομέα του με στόχο την καλύτερη και πιο ουσιαστική παρέμβαση.
Υψίστης σημασίας  για τα κέντρα μας είναι οι θεραπευτές να επικοινωνούν μεταξύ τους συνεχώς για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη θεραπεία. Πραγματοποιούνται μηνιαίες συναντήσεις με όλους τους θεραπευτές για την ανάλυση των θεραπευτικών καταγραφών και στόχων όλων των παιδιών. Η ολιστική μας προσέγγιση περιλαμβάνει διαρκή επικοινωνία με τους γονείς, τους εκάστοτε εκπαιδευτικούς, και όλους τους εμπλεκόμενους ειδικούς. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε  άμεσα και εμφανή αποτελέσματα. Ξεκάθαρος στόχος των κέντρων μας είναι τα παιδιά με τις οικογένειές τους να ολοκληρώνουν όσο πιο άμεσα και αποτελεσματικά την θεραπεία τους και να μην συμμετέχουν σε χρόνια προγράμματα χωρίς εμφανείς θεραπευτικούς στόχους και αποτελέσματα..