Η Δοκιμασία

 

 

Η ∆οκιμασία «Παϊς» αναπτύχθηκε από τη Μονάδα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής Αθηνών και αποτελεί μία αναπτυξιακή δοκιμασία ανίχνευσης διαταραχών επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος.

 

 

Χορηγείται από εκπαιδευμένους στη σωστή χορήγηση της δοκιμασίας παιδίατρους, ειδικούς θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών.

 

Η ∆οκιμασία «Παϊς» αποτελεί μία φιλική και ευχάριστη διαδικασία για τα παιδιά, ενώ παράλληλα ανιχνεύει τις διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο. Έχει σταθμιστεί σε ελληνικό πληθυσμό και λαμβάνει υπόψη ως μεταβλητή την ηλικία του κάθε παιδιού.

Η ∆οκιμασία «Παϊς» διακρίνει τα παιδιά που εμφανίζουν μία απλή Καθυστέρηση Λόγου από εκείνα που παρουσιάζουν ∆ιαταραχές Επικοινωνίας Αυτιστικού Φάσματος.

Η ∆οκιμασία «Παϊς» ανιχνεύει διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος:

  • Πρώιμα και έγκαιρα
  • Σε παιδιά μικρής ηλικίας (ηλικίας 18 μηνών έως 4 ετών)
  • Με ασφαλή και αντικειμενικό τρόπο
  • Με φιλικό και ευχάριστο τρόπο για το παιδί

Χορηγείται από παιδιάτρους, ειδικούς θεραπευτές και επαγγελματίες υγείας,
μετά από ειδική εκπαίδευση για τη σωστή χορήγησή της.

 

Αποτελείται από τρία τμήματα:

α) Ειδικό ερωτηματολόγιο που απευθύνεται αποκλειστικά στους γονείς και συμπληρώνεται από τους ίδιους.

β) Ειδικές ερωτήσεις που θέτει στους γονείς ο εξεταστής με συγκεκριμένο τρόπο.

γ) ∆οκιμασία την οποία χορηγεί ο εξεταστής στο ίδιο το παιδί.

 

Το τελικό αποτέλεσμα προκύπτει από μια σύνθετη εξίσωση που λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα και των τριών τμημάτων της Αναπτυξιακής Δοκιμασίας Επικοινωνίας «παĩς», καθώς και τη χρονολογική ηλικία του εξεταζόμενου παιδιού.

Η προγνωστική Αξία της Δοκιμασίας «παĩς» είναι σημαντική καθόσον όταν ένα παιδί έχει ανιχνευθεί από τη δοκιμασία ότι εμφανίζει διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος, η πιθανότητα να είναι πράγματι έτσι είναι 93.5%. Αντίθετα η πιθανότητα ένα παιδί να εμφανίζει διαταραχές επικοινωνίας αυτιστικού φάσματος όταν δεν έχει ανιχνευθεί θετικά από τη δοκιμασία είναι μόλις 3.1%. Αυτό σημαίνει ότι είναι σχεδόν 30 φορές μεγαλύτερη η πιθανότητα ένα παιδί να έχει ανιχνευθεί θετικά παρά αρνητικά, με αποτέλεσμα να μην ανησυχεί άδικα τους γονείς χωρίς να υπάρχει λόγος.

 

Στο Κέντρο μας εκπαιδευμένοι θεραπευτές  χορηγούν τη δοκιμασία «Παϊς» σε παιδιά +18 μηνών – 4 ετών.