Ψυχοθεραπεία

 

 

Στο κέντρο ειδικών θεραπειών  "Νους και Λόγος" η διαδικασία αξιολόγησης, διερεύνησης και θεραπείας των αναφερομένων προβλημάτων διεξάγεται στο πλαίσιο μιας συστημικής προσέγγισης κατά την οποία η θεραπεία λαμβάνει υπόψη όλα τα  συστήματα μέσα στα οποία υπάρχει το άτομο. 

 

Ο όρος θεραπεία είναι συνυφασμένος με την αποκατάσταση και βελτίωση της υγείας του ατόμου. Η ψυχοθεραπεία, όπως ετυμολογικά μας παραπέμπει η λέξη, αποτελεί μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης σε δυσκολίες που αφορούν τον ψυχικό κόσμο του ατόμου. 

Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη σε διάφορα επίπεδα και σημεία της προσωπικής και ψυχοκοινωνικής μας πορείας και μπορεί να λειτουργήσει βοηθητικά στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Κάθε φάση της ζωής περιλαμβάνει διαφορετικού βαθμού αλλά και ποιότητας προκλήσεις. Aνάλογα με το στάδιο ζωής στο οποίο βρισκόμαστε, οι δυσκολίες που μπορεί να οδηγήσουν στην αναζήτηση βοήθειας ποικίλουν (McGoldrick, Carter & Garcia-Preto, 2016). Ορισμένα από τα πιο συχνά αιτήματα θεραπείας που αφορούν ενήλικες αλλά κι ανήλικους είναι τα εξής:

  • Φοβίες
  • Προβλήματα συμπεριφοράς  (πχ επιθετικότητα, εκρήξεις θυμού, σχολική άρνηση κα)
  • Χαμηλή αυτοεκτίμηση
  • Υπερβολική εσωστρέφεια
  • Συναισθηματικές δυσκολίες
  • Άγχος 
  • Κατάθλιψη
  • Πένθος
  • Δυσκολίες επικοινωνίας στις συζυγικές, οικογενειακές, εργασιακές & διαπροσωπικές σχέσεις

 

Σήμερα, υπάρχουν διάφορες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που διακρίνονται με βάση το πεδίο έμφασης τους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούν ώστε να επιλύσουν τα παραπάνω ζητήματα. Ανεξάρτητα με την εξειδίκευση του κάθε θεραπευτή/τριας, το είδος της ψυχοθεραπείας που λαμβάνει το άτομο εξαρτάται τόσο από τις ανάγκες του όσο και από την ηλικία του. Πιο συγκεκριμένα, ο/η θεραπευτής/τρια οφείλει να προσαρμόζει τη θεραπευτική του/της πρακτική και να εφαρμόζει τις τεχνικές εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στον/στην εκάστοτε θεραπευόμενο/η. Τέλος, είναι σημαντικό να ειπωθεί πως η ψυχοθεραπεία ως διαδικασία νοείται ως συνεργατική και στηρίζεται σημαντικά στη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στον/στην θεραπευτή/τρια και στον/στην θεραπευόμενο/η.

Ψυχοθεραπεία & Νους και λόγος

Συχνά αφετηρία για την εμπλοκή σε μια θεραπευτική διαδικασία μπορεί να αποτελεί το σύμπτωμα ή η δυσκολία ενός μόνο μέλους μιας οικογένειας. Ωστόσο,  το σύμπτωμα ή η δυσκολία αυτή επηρεάζει και επηρεάζεται από ολόκληρο το οικογενειακό σύστημα (Goldenberg & Goldenberg, 2005). Για το λόγο αυτό στο κέντρο Νους και Λόγος η διαδικασία αξιολόγησης, διερεύνησης και θεραπείας των αναφερομένων προβλημάτων διεξάγεται στο πλαίσιο μιας συστημικής προσέγγισης κατά την οποία η θεραπεία λαμβάνει υπόψη όλα τα  συστήματα μέσα στα οποία υπάρχει το άτομο. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες που προσφέρονται περιλαμβάνουν ατομικές συνεδρίες ενηλίκων και ατομικές συνεδρίες με παιδιά  με κύριο στόχο τη διασφάλιση, διαφύλαξη και προαγωγή της ψυχικής υγείας και τη βέλτιστη προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.  

 

 

Βιβλιογραφία

Goldenberg I. & Goldenberg H. (2005). Οικογενειακή Θεραπεία: Μια Επισκόπηση. Μετάφραση: Ν. Κουβαράκου, Ε. Μακρυγιάννη. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην

McGoldrick, M., Carter, E. A., & Garcia-Preto, N. (2016). The expanding family life cycle: Individual, family, and social perspectives.

 

 

Επιμέλεια: Ελένη Κικίδου,

Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια “Νους & Λόγος”

Τηλέφωνο: 2310.540.217 e-mail: nous.kai.logos@gmail.com